Obowiązki
Informacyjne

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSÓB KONTAKTUJĄCYCH SIĘ Z FFBUILDING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SP. K. Szanowni Państwo informujemy, że podczas podejmowanego kontaktu telefonicznego lub drogą elektroniczną, także za pomocą formularza kontaktowego, mogą być przetwarzane podane przez Państwa dane. Poniżej prezentujemy szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych.

1. Administratorem danych osobowych podanych przez Państwa jest FFBuilding Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą w Krakowie, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000693981 posiadająca nr NIP: 6772425027.; nr REGON: 368225449, zwana dalej administratorem.

2. We wszelkich sprawach dotyczących ochrony danych osobowych, w tym także celem skorzystania z przysługujących praw można kontaktować się elektronicznie pod adresem: ffb@ffb.com.pl

3. Podane dane osobowe będą przetwarzane przez FFBuilding Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k.:
a) w celu podjęcia działań przed zawarciem umowy, zawarcia samej umowy, przyjęcia lub załatwienia reklamacji;
b) w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów związanych z koniecznością załatwienia innych zdarzeń i spraw, co do których wykonania zobowiązana jest FFBuilding Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k., w tym odpowiedzi na przesłane zapytania i utrzymywania dalszego kontaktu;
c) w pozostałych celach związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą, w tym w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów związanych z koniecznością dochodzenia roszczeń związanych z realizowanymi umowami i świadczonymi usługami;
d) na podstawie zgody – w celach wskazanych w treści zgody.

4. Podane dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom współpracującym na podstawie umów powierzenia przetwarzania danych, w tym podwykonawcom świadczonych usług, dostawcom usług teleinformatycznych, sprzętu technicznego, a także podmiotom współpracującym w ramach realizacji zlecenia lub wykonania usługi.

5. Dane osobowe będą przechowywane przez czas niezbędny do załatwienia zgłoszonej sprawy lub zdarzenia, nie dłużej jednak niż przez rok, przez okres trwania umowy, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych, do czasu jej cofnięcia, natomiast po zakończeniu umowy przez okres związany z przedawnieniem roszczeń wynikających z zawartej umowy, jak również przewidziany przepisami prawa w odniesieniu do czynności podejmowanych przez organy kontrolne.

6. Każdy, z ograniczeniami wskazanymi w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ma prawo dostępu do treści podanych przez siebie danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, jak również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże konieczne do prawidłowego i efektywnego załatwienia Państwa sprawy lub zgłoszenia, a także przesłania odpowiedzi na zapytanie i dalszej korespondencji.

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH REPREZENTANTÓW, PRZEDSTAWICIELI, PRACOWNIKÓW I WSPÓŁPRACOWNIKÓW KLIENTÓW FFBUILDING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SP. K.

Szanowni Państwo informujemy, iż w związku z zawartą umową z Klientem lub celem podjęcia działań przed zawarciem takiej umowy, przetwarzamy Państwa dane osobowe jako reprezentantów, przedstawicieli, pracowników lub współpracowników Klienta, które są danymi kontaktowymi. Poniżej prezentujemy szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych.

1. Administratorem danych osobowych reprezentantów, przedstawicieli, pracowników i współpracowników Klienta jest FFBuilding Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą w Krakowie, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS:0000693981 posiadająca nr NIP: 6772425027.; nr REGON: 368225449, zwana dalej administratorem.

2. We wszelkich sprawach dotyczących ochrony danych osobowych, w tym także celem skorzystania z przysługujących danej osobie praw można kontaktować się elektronicznie pod adresem: ffb@ffb.com.pl.

3. Udostępnione FFBuilding Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. dane będą przetwarzane w celach związanych z zawarciem umowy oraz celach kontaktowych, w tym związanych z wykonaniem umowy zawartej pomiędzy FFBuilding Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. a Klientem. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes administratora danych który przekazał dane - Klienta, a także prawnie uzasadniony interes FFBuilding Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k., któremu dane zostały udostępnione. Uzasadnionym interesem jest możliwość prawidłowej i efektywnej realizacji Umowy zawartej pomiędzy tymi podmiotami.

4. FFBuilding Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. przetwarzać będzie następujące kategorie danych osobowych: imię, nazwisko, stanowisko służbowe oraz dane kontaktowe w zakresie przekazanym przez Klienta, który jest źródłem danych osobowych.

5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom współpracującym na podstawie umów powierzenia przetwarzania danych, w tym podwykonawcom świadczonych usług, dostawcom usług teleinformatycznych, sprzętu technicznego, firmom kurierskim, jak również innym odbiorcom w szczególności operatorom pocztowym, a także podmiotom współpracującym w ramach realizacji zlecenia lub wykonania usługi.

6. Dane osobowe będą przechowywane do czasu wypełnienia prawnie uzasadnionych interesów odnoszących się do zawarcia i realizacji zawartej Umowy, stanowiących podstawę tego przetwarzania, dla celów archiwizacyjnych, jak również związanych z przedawnieniem ewentualnych roszczeń.

7. Każda osoba, z ograniczeniami wskazanymi w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, ma prawo dostępu do treści podanych przez siebie danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, jak również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

8. Podanie danych osobowych reprezentantów i przedstawicieli Klienta stanowi wymóg przepisów prawa celem zawarcia umowy i jest konieczne do jej prawidłowej realizacji, natomiast w przypadku danych pracowników i współpracowników jest dobrowolne i wpływa na efektywność i prawidłowośćjej wykonywania. Brak podania danych osobowych uniemożliwi zawarcie umowy oraz jej wykonanie lub też prawidłową jej realizację.

INFORMACJA ZWIĄZANA Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH GOŚCI W FFBUILDING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SP. K.

Szanowni Państwo będąc naszymi gośćmi przetwarzamy podane przez Państwa dane osobowe celem weryfikacji osób wchodzących i przebywających w siedzibie lub biurach FFBuilding Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k., co jest połączone z przetwarzaniem wizerunku poprzez funkcjonujący monitoring wizyjny. Poniżej prezentujemy szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych.

1. Administratorem danych osobowych gości jest FFBuilding Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą w Krakowie, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000693981 posiadająca nr NIP: 6772425027.; nr REGON: 368225449, zwana dalej administratorem.

2. We wszelkich sprawach dotyczących ochrony danych osobowych, w tym także celem skorzystania z rzysługujących danej osobie praw można kontaktować się elektronicznie pod adresem: ffb@ffb.com.pl.

3. Podane dane osobowe będą przetwarzane przez FFBuilding Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa na terenie siedziby lub biur użytkowanych przez FFBuilding Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k., ochrony mienia i tajemnic prawnie chronionych oraz weryfikacji gości.

4. Odbiorcami danych mogą być współpracujące z administratorem firmy świadczące usługi teleinformatyczne, dostawcy sprzętu technicznego, a także podmiotom współpracującym w ramach realizacji zlecenia lub wykonania usługi.

5. Dane gości. będą przechowywane:
a) przez okres związany z przedawnieniem ewentualnych roszczeń,
b) w przypadku zapisów z monitoringu wizyjnego – przez okres 15 dni, chyba że zostaną przekazane w ramach toczącego się postępowania sądowego lub administracyjnego.

6. Każdy ma prawo, z ograniczeniami wskazanymi w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, dostępu do treści podanych przez siebie danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, jak również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże konieczne do zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony w siedzibie lub biurach FFBuilding Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. oraz weryfikacji gości.

KONTAKT

ul. Samuela Lindego 1C
30-148 Kraków

T. +48 12 307 35 33
F. +48 12 307 17 73

REGON: 368225449
NIP: 6772425027