top-o-nas.jpg

Polityka Prywatności

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSÓB KONTAKTUJĄCYCH SIĘ Z FFB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (dawniej FFBUILDING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SP. K.)

Szanowni Państwo informujemy, że podczas podejmowanego kontaktu telefonicznego lub drogą elektroniczną, także za pomocą formularza kontaktowego, mogą być przetwarzane podane przez Państwa dane. Poniżej prezentujemy szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych.

1. Administratorem danych osobowych podanych przez Państwa jest FFB Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (dawniej FFBuilding Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k.) z siedzibą w Krakowie, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XI  Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000990587 posiadająca nr NIP: 6772425027.; nr REGON: 368225449, kapitał zakładowy w wysokości 100 000,00 PLN zwana dalej administratorem.

2. We wszelkich sprawach dotyczących ochrony danych osobowych, w tym także celem skorzystania z przysługujących praw można kontaktować się elektronicznie pod adresem: ffb@ffb.com.pl

3. Podane dane osobowe będą przetwarzane przez FFB Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (dawniej FFBuilding Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k.):

4. Podane dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom współpracującym na podstawie umów powierzenia przetwarzania danych, w tym podwykonawcom świadczonych usług, dostawcom usług teleinformatycznych, sprzętu technicznego, a także podmiotom współpracującym w ramach realizacji zlecenia lub wykonania usługi.

5. Dane osobowe będą przechowywane przez czas niezbędny do załatwienia zgłoszonej sprawy lub zdarzenia, nie dłużej jednak niż przez rok, przez okres trwania umowy, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych, do czasu jej cofnięcia, natomiast po zakończeniu umowy przez okres związany z przedawnieniem roszczeń wynikających z zawartej umowy, jak również przewidziany przepisami prawa w odniesieniu do czynności podejmowanych przez organy kontrolne.

6. Każdy, z ograniczeniami wskazanymi w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ma prawo dostępu do treści podanych przez siebie danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, jak również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże konieczne do prawidłowego i efektywnego załatwienia Państwa sprawy lub zgłoszenia, a także przesłania odpowiedzi na zapytanie i dalszej korespondencji.
 

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH REPREZENTANTÓW, PRZEDSTAWICIELI, PRACOWNIKÓW I WSPÓŁPRACOWNIKÓW KLIENTÓW FFB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (dawniej FFBUILDING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SP. K.)

Szanowni Państwo informujemy, iż w związku z zawartą umową z Klientem lub celem podjęcia działań przed zawarciem takiej umowy, przetwarzamy Państwa dane osobowe jako reprezentantów, przedstawicieli, pracowników lub współpracowników Klienta, które są danymi kontaktowymi. Poniżej prezentujemy szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych.

1. Administratorem danych osobowych podanych przez Państwa jest FFB Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (dawniej FFBuilding Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k.) z siedzibą w Krakowie, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XI  Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000990587 posiadająca nr NIP: 6772425027.; nr REGON: 368225449, kapitał zakładowy w wysokości 100 000,00 PLN zwana dalej administratorem.

2. We wszelkich sprawach dotyczących ochrony danych osobowych, w tym także celem skorzystania z przysługujących danej osobie praw można kontaktować się elektronicznie pod adresem: ffb@ffb.com.pl.

3. Udostępnione FFB Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (dawniej FFBuilding Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k.) dane będą przetwarzane w celach związanych z zawarciem umowy oraz celach kontaktowych, w tym związanych z wykonaniem umowy zawartej pomiędzy FFB Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (dawniej FFBuilding Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k.) a Klientem. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes administratora danych który przekazał dane - Klienta, a także prawnie uzasadniony interes FFB Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (dawniej FFBuilding Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k.), któremu dane zostały udostępnione. Uzasadnionym interesem jest możliwość prawidłowej i efektywnej realizacji Umowy zawartej pomiędzy tymi podmiotami.

4. FFB Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (dawniej FFBuilding Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k.) przetwarzać będzie następujące kategorie danych osobowych: imię, nazwisko, stanowisko służbowe oraz dane kontaktowe w zakresie przekazanym przez Klienta, który jest źródłem danych osobowych.

5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom współpracującym na podstawie umów powierzenia przetwarzania danych, w tym podwykonawcom świadczonych usług, dostawcom usług teleinformatycznych, sprzętu technicznego, firmom kurierskim, jak również innym odbiorcom w szczególności operatorom pocztowym, a także podmiotom współpracującym w ramach realizacji zlecenia lub wykonania usługi.

6. Dane osobowe będą przechowywane do czasu wypełnienia prawnie uzasadnionych interesów odnoszących się do zawarcia i realizacji zawartej Umowy, stanowiących podstawę tego przetwarzania, dla celów archiwizacyjnych, jak również związanych z przedawnieniem ewentualnych roszczeń.

7. Każda osoba, z ograniczeniami wskazanymi w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, ma prawo dostępu do treści podanych przez siebie danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, jak również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

8. Podanie danych osobowych reprezentantów i przedstawicieli Klienta stanowi wymóg przepisów prawa celem zawarcia umowy i jest konieczne do jej prawidłowej realizacji, natomiast w przypadku danych pracowników i współpracowników jest dobrowolne i wpływa na efektywność i prawidłowość jej wykonywania. Brak podania danych osobowych uniemożliwi zawarcie umowy oraz jej wykonanie lub też prawidłową jej realizację.
 

INFORMACJA ZWIĄZANA Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH GOŚCI FFB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (dawniej FFBUILDING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SP. K.)

Szanowni Państwo będąc naszymi gośćmi przetwarzamy podane przez Państwa dane osobowe celem weryfikacji osób wchodzących i przebywających w siedzibie lub biurach FFB Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (dawniej FFBuilding Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k.), co jest połączone z przetwarzaniem wizerunku poprzez funkcjonujący monitoring wizyjny. Poniżej prezentujemy szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych.

1. Administratorem danych osobowych podanych przez Państwa jest FFB Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (dawniej FFBuilding Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k.) z siedzibą w Krakowie, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI  Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000990587 posiadająca nr NIP: 6772425027.; nr REGON: 368225449, kapitał zakładowy w wysokości 100 000,00 PLN zwana dalej administratorem.

2. We wszelkich sprawach dotyczących ochrony danych osobowych, w tym także celem skorzystania z przysługujących danej osobie praw można kontaktować się elektronicznie pod adresem: ffb@ffb.com.pl.

3. Podane dane osobowe będą przetwarzane przez FFB Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (dawniej FFBuilding Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k.)  w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa na terenie siedziby lub biur użytkowanych przez FFB Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (dawniej FFBuilding Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k.,) ochrony mienia i tajemnic prawnie chronionych oraz weryfikacji gości.

4. Odbiorcami danych mogą być współpracujące z administratorem firmy świadczące usługi teleinformatyczne, dostawcy sprzętu technicznego, a także podmiotom współpracującym w ramach realizacji zlecenia lub wykonania usługi.

5. Dane gości. będą przechowywane:

6. Każdy ma prawo, z ograniczeniami wskazanymi w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, dostępu do treści podanych przez siebie danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, jak również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże konieczne do zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony w siedzibie lub biurach FFB Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (dawniej FFBuilding Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k.) oraz weryfikacji gości.
 

INFORMACJA O PLIKACH COOKIES

Poniższa Polityka Cookies określa zasady zapisywania i uzyskiwania dostępu do danych na Urządzeniach Użytkowników korzystających z Serwisu do celów świadczenia usług drogą elektroniczną przez Administratora Serwisu.

1. DEFINICJE


2. RODZAJE COOKIES


3. BEZPIECZEŃSTWO

Mechanizmy składowania i odczytu - Mechanizmy składowania i odczytu Cookies nie pozwalają na pobierania jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika. Przeniesienie na Urządzenie Użytkownika wirusów, koni trojańskich oraz innych robaków jest praktynie niemożliwe.


4. CELE DO KTÓRYCH WYKORZYSTYWANE SĄ PLIKI COOKIE


5. SERWISY ZEWNĘTRZNE

Administrator współpracuje z następującymi serwisami zewnętrznymi, które mogą zamieszczać pliki Cookie na Urządzeniach Użytkownika:


6. MOŻLIWOŚCI OKREŚLANIA WARUNKÓW PRZECHOWYWANIA I UZYSKIWANIA DOSTĘPU NA URZĄDZENIACH UŻYTKOWNIKA PRZEZ SERWIS I SERWISY ZEWNĘTRZNE

Użytkownik może w dowolnym momencie, samodzielnie zmienić ustawienia dotyczące zapisywania, usuwania oraz dostępu do danych zapisanych plików Cookies. Informacje o sposobie wyłączenia plików Cookie w najpopularniejszych przeglądarkach komputerowych i urządzeń mobilnych dostępna są na stronie: jak wyłączyć cookie. Użytkownik może w dowolnym momencie usunąć wszelkie zapisane do tej pory pliki Cookie korzystając z narzędzi Urządzenia Użytkownika za pośrednictwem którego Użytkowanik korzysta z usług Serwisu.

7. WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

Administrator stosuje wszelkie możliwe środki w celu zapewnienia bezpieczeństwa danych umieszczanych w plikach Cookie. Należy jednak zwrócić uwagę, że zapewnienie bezpieczeństwa tych danych zależy od obu stron, w tym działalności Użytkownika oraz satnu zabezpieczeń urządzenia z którego korzysta. Administrator nie bierze odpowiedzialności za przechwycenie danych zawartych w plikach Cookie, podszycie się pod sesję Użytkownika lub ich usunięcie, na skutek świadomej lub nieświadomej działalność Użytkownika, wirusów, koni trojańskich i innego oprogramowania szpiegującego, którymi może być zainfekowane Urządzenie Użytkownika. Użytkownicy w celu zabezpieczenia się przed wskazanymi w punkcie poprzednim zagrożeniami powinni stosować się do zasad cyberbezpieczeństwa w sieci internet. Usługi świadczone przez podmioty trzecie są poza kontrolą Administratora. Podmioty te mogą w każdej chwili zmienić swoje warunki świadczenia usług, cel oraz wykorzystanie plików cookie. Administrator nie odpowiada na tyle na ile pozwala na to prawo za działanie plików cookies używanych przez serwisy partnerskie. Użytkownicy w każdej chwili mogą samodzielnie zarządzać zezwoleniami i ustawieniami plików cookie dla każedej dowolnej witryny.

8. WYMAGANIA SERWISU

Ograniczenie zapisu i dostępu do plików Cookie na Urządzeniu Użytkownika może spowodować nieprawidłowe działanie niektórych funkcji Serwisu. Administrator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za nieprawidłowo działające funkcje Serwisu w przypadku gdy Użytkownik ograniczy w jakikolwiek sposób możliwość zapisywania i odczytu plików Cookie.

9. ZMIANY W POLITYCE COOKIE

Administrator zastrzega sobie prawo do dowolnej zmiany niniejszej Polityki Cookie bez konieczności informowania o tym użytkowników. Wprowadzone zmiany w Polityce Cookie zawsze będą publikowane na tej stronie. Wprowadzone zmiany wchodzą w życie w dniu publikacji Polityki Cookie.

NOWOŚĆ!
Żaluzje akustyczne FFB_A1
pl.png

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

Projekt dotyczący utrzymania zdolności do pracy przez cały okres aktywności zawodowej

DOFINANSOWANIE 73 204,00 zł | CAŁKOWITA WARTOŚĆ 103 337,85 zł
DATA PODPISANIA UMOWY MARZEC 2023

Fashion For Building